top of page

สงวนฟาร์ม "The Good Egg Co" ผ่านการรับรองมาตรฐาน GHPs - HACCP เวอร์ชันล่าสุด (2020)

สงวนฟาร์ม ผู้ผลิตไข่ไก่ภายใต้แบรนด์ “ The Good Egg Co” ได้ผ่านการรับรองเลื่อนระดับมาตรฐานสากลสู่ระดับที่สูงขึ้น โดยได้อัพเกรดจากมาตรฐาน Good Manufacturing Practice หรือ GMP สู่มาตรฐาน Good Hygiene Practices หรือ GHPs สำหรับกระบวนการคัดคุณภาพไข่ไก่ ตามข้อกำหนดของคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร (CODEX) แห่งองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ / องค์การอนามัยโลก เวอร์ชั่นล่าสุด (ปี 2020)


GHPs เป็นระบบพื้นฐานที่ผู้ประกอบการที่อยู่ในห่วงโซ่ ควรจะนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อตอบสนองนโยบายขององค์การอนามัยโลกที่ประสงค์ให้อาหารมีความปลอดภัยตั้งแต่การปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ ไปจนกระทั่งถึงโต๊ะอาหาร หรือที่เรียกว่า "FARM TO TABLE" ซึ่งมาตรฐาน GHPs จะทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า หากเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองแล้วจะได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับตนเองหรือคนที่ท่านรัก


นอกจากการได้ยกระดับสู่มาตรฐาน GHPs แล้ว เรายังได้รับการต่อายุการรับรองมาตรฐาน Hazard Analysis Critical Control Point หรือ HACCP โดยปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สอดคล้องตามมาตรฐานของ CODEX เวอร์ชั่นล่าสุด (ปี 2020) ซึ่งเป็นการได้รับการรับรองต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 แล้วเช่นกัน
댓글


bottom of page