top of page

ไข่ไก่ The Good Egg Co. ปลอดภัย ไร้เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค (มีนาคม 2564)

Salmonella spp เป็นแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร มีอาการลำไส้อักเสบ ซึ่งอาจพบได้ในผลิตภัณฑ์ไข่ นม เนย และเนื้อสัตว์ ในปี 2010 เกิดการระบาดของเชื้อ Salmonella ซึ่งพบในไข่ไก่ของสหรัฐอเมริกา ทำให้เกิดการเรียกคืนไข่ไก่ถึง 550 ล้านฟอง


Coliform เป็นแบคทีเรียที่ใช้เพื่อบ่งชี้ถึงความไม่สะอาดในการผลิตอาหารและเครื่องดื่มมานานกว่าศตวรรษ การนับจำนวนแบคทีเรียดังกล่าวจะช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพในด้านคุณภาพของวัตถุดิบ การทำความสะอาดฆ่าเชื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในกระบวนการผลิต


E. coli เป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ปกติพบอาศัยอยู่ในทางเดินอาหารส่วนลำไส้ของคนและสัตว์ซึ่งเชื้ออีโคไลนี้มีอยู่หลายสายพันธุ์ สายพันธุ์ที่ก่อโรคในคนได้นั้นมีตั้งแต่ที่ก่อโรคไม่รุนแรง เช่น โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ และอาหารเป็นพิษไปจนถึงที่ก่อโรครุนแรง เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบและติดเชื้อในกระแสเลือด


Staphylococcus aureus ทําให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษซึ่งเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนสารพิษแม้ในปริมาณน้อยกว่า 1 ไมโครกรัมก็สามารถทําให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้ สารพิษชนิดนี้จะมีปริมาณสูงมากเมื่อมีเชื้อ S. aureus ปนเปื้อนอยู่ในอาหาร 100,000 เซลล์ต่อกรัมอาหาร


ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่จาก The Good Egg Co. รับการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP มีการส่งไข่ไก่เพื่อตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคอยู่เป็นประจำ จึงมั่นใจได้ว่าไข่ไก่ของเราปลอดจากเชื้อโรคร้ายอย่างแน่นอนComments


bottom of page