top of page

ปริมาณซีลีเนียมในไข่ไก่ "The Good Egg Co." (เมษายน 2564)

ซีลีเนียมเป็นแร่ธาตุที่สำคัญต่อสุขภาพ โดยกระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้คนไทยบริโภคปริมาณ 70 ไมโครกรัม/วัน โดยไข่ไก่เสริมแร่ธาตุซีลีเนียมของ "The Good Egg Co." มีการส่งตรวจสอบปริมาณซีลีเนียม ที่ ห้องปฏิบัติการกลาง (แห่งประเทศไทย) โดย การส่งตรวจ ณ วันที่ 20 เมษายน 2564 วัดค่าได้ 0.572 mg/kg (34.32 ไมโครกรัม/ฟองไข่ไก่เบอร์ 2) หรือประมาณ 50% ของที่ร่างกายต้องการเลยทีเดียวComments


bottom of page